facebook like box joomla
opp.png

Informacje i regulaminy konkursów organizowanych przez Zarząd
T. G."Sokół" w Dynowie w ramach realizacji zadania

"Dawniej i dziś na sportowo z T.G. „Sokół".

 

I Konkurs literacki

"Sylwetki wybitnych dynowskich działaczy i sportowców".

II Konkurs plastyczny

         Temat prac plastycznych: zdrowy tryb życia, ulubiona dyscyplina sportu, aktywność ruchowa lub walka z nałogami.

 

         W konkursach mogą wziąć udział uczniowie klas V- VIII szkół podstawowych i klasy I szkół średnich z terenu miasta i gminy Dynów.

Cele konkursów

·        kształtowanie postaw patriotycznych, społecznych i prozdrowotnych

·        pogłębianie wiedzy historycznej

·        upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego trybu życia, przeciwdziałaniu rozwijaniu się nałogów

·        lepsze poznanie własnych korzeni, zbliżenie pokoleń

·        doskonalenie mowy ojczystej poprzez własny proces twórczy

·        upowszechnianie wiedzy o lokalnych sportowcach i ich osiągnięciach.

Miejsce i czas składania prac: 25-30 października 2021 r. w siedzibie Miejskiej biblioteki Publicznej w Dynowie – ul. Księdza Ożoga 6

Do prac prosimy załączyć następujące informacje;

Imię i nazwisko autora pracy, nazwę szkoły, którą reprezentuje i klasę do której uczęszcza, dane nauczyciela – opiekuna.

1. Wymogi rzeczowe i formalne dot. konkursu literackiego: biografie wybranych postaci oparte na sprawdzalnych źródłach, wzbogacone kserokopiami zdjęć, wspomnieniami itp. Objętość prac to maks. 3 strony maszynopisu (czcionka Times New Roman, 12)

2. Wymogi rzeczowe i formalne dot. konkursu plastycznego: praca w dowolnym formacie może być plakatem, kompozycją różnych technik.

         Komisja konkursowa powołana przez Zarząd T. G. „Sokół” w Dynowie (3 członków T. G. „Sokół' , zaproszony polonista i plastyk, działacz sportowy) dokona oceny prac, wskaże laureatów oraz prace do publikacji na łamach prasy lokalnej i w przygotowywanym wydawnictwie książkowym.

         Wręczenie nagród w obu konkursach nastąpi 11 listopada 2021 r. podczas kolejnego spotkania pn. „Dynów – jedną śpiewającą rodziną” (szczegóły na plakatach)

Telefon kontaktowy do Prezes T. G. „Sokół” p. Krystyny Dżuły: 693 040 509

                                                                  Zarząd T. G „Sokół” w Dynowie