opp.png

Protokół XII Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie

z dnia 26 marca 2018 roku, które odbyło się o godzinie 18:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie przy ul. Ks. Józefa Ożoga według następującego porządku obrad:

1. Powitanie zgromadzonych członków i gości zaproszonych – odśpiewanie hymnu „Sokoła”.

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.

3. Wybór komisji mandatowej, wniosków i uchwał.

4. Sprawozdanie komisji mandatowej.

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2017 roku. Podziękowania za owocną współprace dla władz miasta oraz szkół.

6. Sprawozdanie sekcji: turystycznej, sportowych oraz słuchaczy Uniwersytetu „Złotej Jesieni”.

7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy.

8. Dyskusja nad sprawozdaniami.

9. Sprawozdanie komisji rewizyjnej stowarzyszenia.

10. Ciąg dalszy dyskusji nad sprawozdaniami.

11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu.

12. Przyjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.

13. Wybory uzupełniające do Zarządu.

14. Przyjęcie propozycji planu pracy na 2018 rok z uwzględnionymi wnioskami
z dyskusji.

15. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

16. Zakończenie obrad XII Walnego Zgromadzenia.

Ad 1 ) i 2)

         XII Walne Zebranie T. G. „Sokół” w Dynowie otworzyła Prezes stowarzyszenia druhna Krystyna Dżuła. Następnie odśpiewano wspólnie hymn „Sokoła”. Kolejno powitała zgromadzonych tj. przedstawicieli władz – Przewodniczącą Rady Miasta Dynowa p. Ewę Hadam oraz Burmistrza Miasta Dynowa p. Zygmunta Frańczaka, Prezesa Towarzystwa im. św. Brata Alberta p. Aleksandra Gerulę, Prezesa Stowarzyszenia „Aktywny Dynów” - p. Łukasza Domina, słuchaczy Uniwersytetu „Złotej Jesieni” oraz wszystkich członków T. G. „Sokół”.

         Na przewodniczącego zgromadzenia zaproponowano druha Michała Zięzio, na protokolanta druhnę Janinę Banat. W/w kandydatury zostały poddane pod głosowanie i przyjęte zostały jednogłośnie.

         Druh Michał Zięzio dziękując za zaufanie przedstawił porządek obrad, którego treść stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ad 3) i 4)

         Do Komisji mandatowej, wniosków i uchwał zgłoszono następujące osoby:

- dh Bachurski Dominik,

- dh Niemiec Zofia,

- dh Tabisz Jerzy,

skład Komisji został przyjęty jednogłośnie.

         Po przeanalizowaniu listy obecności Komisja mandatowa stwierdziła, że na 61 członków w zebraniu bierze udział 30 osób. Ze względu na niską frekwencję termin rozpoczęcia zgromadzenia przesunięto o 30 minut, a po upływie tego czasu obrady wznowiono.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Ad 5)

         Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 30.03.2017 do 26.03.2018 przedstawiła Prezes stowarzyszenia druhna Krystyna Dżuła. Sprawozdanie
z działalności Zarządu stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

         Za dotychczasową działalność w czynie społecznym i owocną współpracę zostały wręczone dyplomy dla Pani Ewe Hadam – Przewodniczącej Rady Miasta Dynowa, Panu Zygmuntowi Frańczakowi – Burmistrzowi Miasta Dynowa oraz Dyrekcji, gronu pedagogicznemu oraz uczniom Liceum Ogólnokształcącego
w Dynowie, Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Dynowie.

Ad 6)

         Sprawozdanie z działalności Sekcji turystycznej, której przewodnikiem
i opiekunem jest druhna Józefa Ślemp stanowi załącznik nr 4 do Protokołu

         Sekcja tenisa stołowego, którego sprawozdanie za okres sprawozdawczy przygotował i przedstawił druh Adam Świder stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

         Druh Robert Pantoła przedstawił działalność sekcji badmintona w 2017 roku. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

         W imieniu słuchaczy grupy przedstawicieli Uniwersytetu Złotej Jesieni Pan Ferdynand Radoń podziękował za 10 lat współpracy z T. G. „Sokół” w Dynowie
a także poprosił obecnego na sali Burmistrza Miasta o stworzenie warunków lokalowych na spotkania uczestników tej grupy. W chwili obecnej chwili obecnej spotkania odbywają się w pomieszczeniach Miejskiej Biblioteki Publicznej i są niewystarczające dla dużej grupy słuchaczy biorących w nich udział.

Ad 7) i 9)

         Sprawozdanie finansowe przedstawiła druhna Jolanta Kozubal – Głuchowska – załącznik Nr 7 do protokołu.

         Protokół z kontroli źródłowej przeprowadzony przez Komisję Rewizyjną za rok 2017 omówiony przez druhnę Marię Iwańską stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Ad 8) i 10)

         Dyskusje nad sprawozdaniami: sprawozdania z działalności poszczególnych sekcji zostały przedstawione i szczegółowo omówione przez ich przedstawicieli, co zostało przyjęte bez uwag.

Ad. 11) i 12) Podjęcie uchwał:

Uchwała nr 1/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok – przyjęta jednogłośnie (22 głosów „za”) - załącznik Nr 9 do protokołu

Uchwała nr 2/2018 w sprawie przeniesienia zysku netto z 2017 r. na 2018 rok - przyjęta jednogłośnie (22 głosów „za”) - załącznik Nr 10 do protokołu

Uchwała nr 3/2018 w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium - przyjęta jednogłośnie (22 głosów „za”) - załącznik Nr 11 do protokołu

Ad. 13)

         W związku ze złożeniem rezygnacji z członkostwa w Zarządzie T. G. „Sokół” przez druhnę Martę Dżuła oraz druha Grzegorza Hardulak – osoby te zostały zwolnione z obowiązku członków Zarządu, nadal pozostają członkami T. G. „Sokół” w Dynowie.

Uchwałą Nr 4/2018 przyjęto rezygnację dh Marty Dżuła - przyjęta jednogłośnie (22 głosów „za”) - załącznik Nr 12 do protokołu.

Uchwałą nr 5 /2018 przyjęto rezygnację dh. Grzegorza Hardulak - przyjęta jednogłośnie (22 głosów „za”) - załącznik Nr 13 do protokołu.

W miejsce zwolnionych z obowiązku członkostwa w Zarządzie osób przeprowadzono wybory uzupełniające zgłaszając kandydatów:

1. Daniela Maziarza,

2. Zdzisława Szafrana.

Po przegłosowaniu obydwie kandydatury poddano pod głosowanie:

Uchwała nr 6/2018 w sprawie powołania do Zarządu druha Daniela Maziarza - przyjęta jednogłośnie (22 głosów „za”) - załącznik Nr 14 do protokołu.

Uchwała nr 7/2018 w sprawie powołania do Zarządu druha Zdzisława Szafrana - przyjęta jednogłośnie (22 głosów „za”) - załącznik Nr 15 do protokołu.

Ad 14)

Propozycja planu pracy na 2018 rok opracowana przez dh. Prezes Krystynę Dżułę została przedstawiona i szeroko omówiona, a następnie poddana pod głosowanie
i przyjęta jednomyślnie - (22 głosów „za”) - załącznik Nr 16 do protokołu

Ad 15)

Na zakończenie spotkania o głos poprosili Przewodnicząca RM Dynowa
p. Ewa Hadam i Burmistrz Dynowa p. Zygmunt Frańczak. Podziękowali za zaproszenie, a włodarz miasta przedstawił plany działań na zbliżający się czas.

Ad 16)

Przewodniczący zebrania druh Michał Zięzio dziękując obecnym za obrady zakończył posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

Prorokowała                               Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

dh Janina Banat                          dh Michał Zięzio